Kort verslag openbare bijeenkomst “Amsterdam voor Palestina”(20 augustus 2015)

Donderdagavond 20 augustus kwamen ongeveer 70 belangstellenden af op de bijeenkomst “Nee tegen Samenwerking Amsterdam – Tel Aviv” in het Nelson Mandela Centrum in Amsterdam-Centrum. De avond was georganiseerd door “Amsterdam voor Palestina” .

20aug-sprekersforum-700x400Nadat de voorzitter van de bijeenkomst, Benji de Levie (DocP), iedereen welkom had geheten, zette Esther de Bruin namens “Amsterdam voor Palestina” uiteen dat deze laatste een ad hoc samenwerkingsverband is, dat beoogt te voorkomen dat de gemeenteraad van Amsterdam akkoord gaat met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Tel Aviv – en daarmee met de staat Israel. Op voorstel van GroenLinks is ook de gemeente Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever bij de plannen betrokken. Esther gaf aan dat in principe iedereen welkom is om zich bij het samenwerkingsverband aan te sluiten. Tot dusver hebben 31 organisaties de Verklaring “Nee, tegen samenwerking Amsterdam – Tel Aviv” ondertekend.

Vervolgens zette Jaap Hamburger (EAJG) systematisch de bezwaren en bedenkingen uiteen die er leven tegen de plannen van de gemeenteraad om een samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv te starten. Geven burgemeester Van der Laan (PvdA) en wethouder Ollongren (D66) die begin september naar Tel Aviv – heel vreemd: in gezelschap van Neelie Kroes (VVD; oud-Eurocommissaris) en minister Henk Kamp (VVD) – en Ramallah zullen afreizen, zich werkelijk rekenschap van de situatie van de mensenrechten daar – vooral de onderdrukking en de verdrijving van Palestijnen – zoals in de uitgangspunten van de gemeente staat bij het aangaan van internationale betrekkingen?  (zie tekst van zijn toespraak op [OPINIE] )

De argumenten die Jaap tegen samenwerking inbracht, zijn moeilijk te weerleggen. Maar, zoals hij zelf later in de discussie zei: argumenten lijken er in deze kwestie weinig toe te doen.

Ten slotte legde Frank van der Linde (activist) kort uit dat hij, gebruikmakend van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), toegang had gekregen tot documenten van de gemeente inzake de beoogde samenwerkingsplannen. Dat kostte veel moeite en niet alle stukken bleken vrijgegeven te zijn (waaronder een verslag van een onderhoud met de ambassadeur van Israel in Nederland).

Frank is actief geworden nadat hij hoorde dat de gemeenteraad een stedenband met Tel Aviv voorbereidde. Toen hij op 18 juni tijdens een zitting van de gemeenteraad burgemeester Eberhard van der Laan hoorde zeggen: “Het gaat de goede kant op met Israël”,  een ridicule argument, besloot hij zich krachtig te gaan verzetten tegen de plannen en om alle informatie bij de gemeente boven water te krijgen..

Op 1 september vliegt hij naar Tel Aviv en legt daar met enkele activisten de laatste hand aan een spiegelprogramma aan de hand waarvan de delegatie onder leiding van Van der Laan met de donkere kanten van Tel Aviv kennis kan maken. De burgemeester is hierover geïnformeerd. Via Franks blog worden wij op de hoogte gehouden. Naderhand zal er een korte documentaire over zijn reis via internet worden verspreid.

In de korte vragenronde kwam onder meer aan de orde dat in de documenten van de gemeente op meerdere plaatsen wel de beperkingen worden genoemd die bezetting aan bestuurders en ondernemers in Ramallah oplegt, maar dat over de bezetting als zodanig met geen woord wordt gesproken. Economische samenwerking lijkt de volle prioriteit te hebben. Het plan om op het gebied van samenwerking een driehoekconstructie tussen Amsterdam, Tel Aviv en Ramallah aan te gaan, is inmiddels door Ramallah afgewezen: men wil geen samenwerkingsrelatie met de hoofdstad van de bezetter, als zou het hier gaan om een gelijkwaardige relatie. Wel wil Ramallah op bilaterale basis een samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam aangaan.

Jaap wees er op dat het erg belangrijk is om te proberen PvdA-raadslieden en anders PvdA-politici alsnog te overtuigen dat het plan voor samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv een slecht plan is. Ga praten met deze politici.

De betrokkenen zullen uiteindelijk vooral ook gevoelig zijn voor druk vanuit hun achterban. Daarom is het zaak om ook deze te bewerken.

Iemand in de zaal sprak zich uit vóór samenwerking, omdat deze de mogelijkheid schept om contacten met goede Israeli’s op te bouwen. Als tegenargument werd genoemd dat dit ook zonder een samenwerkingsverband kan.

Een ander punt van discussie was dat de SP en GroenLinks geen politiek-inhoudelijk argumenten in het debat in de gemeenteraad hebben ingebracht. Hun tegenstem is volgens eigen zeggen gebaseerd op het feit dat zij in het algemeen tegen het aangaan van stedenbanden zijn.

De “Verklaring Nee tegen Samenwerking Amsterdam – Tel Aviv” werd, na door de voorzitter te zijn voorgelezen, met een daverend applaus ontvangen.

Vervolgens benadrukte Max van Lingen (IS) dat het hoog tijd is om met zoveel mogelijk mensen actief te worden. Enerzijds moeten politici worden benaderd, maar ook is het zaak zoveel mogelijk mensen te informeren over en zich te laten uitspreken tegen wat er speelt. Wat kunnen wij doen en hoe pakken wij dit aan?

Vanuit het publiek kwamen onder meer de volgende voorstellen: mailen naar gemeenteraadsleden; gesprekken met raadsleden voeren; een strand op IJburg opbouwen, zoals afgelopen week in Parijs op een oever van de Seine; een avond zoals deze beleggen met raadsleden, ergens tussen 5 en 8 september; een demonstratie; een actie bij het Rijksmuseum; shaming-acties gericht tegen bedrijven die met Tel Aviv samenwerken; uitzoeken wat een samenwerkingsovereenkomst economisch oplevert; posters plakken; Palestijnse vlaggen bij I LOVE AMSTERDAM; een Palestijnse vlag voor je raam hangen; via de sociale media de petitie reactiveren.

Ieders voorkeur om op een of andere wijze actief te worden, is genoteerd

Afgaande op reacties van aanwezigen kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde, inspirerende bijeenkomst.

[Dit verslag is opgesteld door mede-organisator NPK]
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Kort verslag openbare bijeenkomst “Amsterdam voor Palestina”(20 augustus 2015)

  1. Hetny Burleson says:

    Stop Israel APARTHEID

Comments are closed.